วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม

          เริ่มแรกทาง สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้จดทะเบียนในนาม” มูลนิธิพระมหาจักรพรรดิ ”ซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากชื่อตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ในอดีต จึงตั้งชื่อมูลนิธิใหม่ว่า” มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร ”ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบล ตลาดเกรียบ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดประสงค์ สรุปพอสังเขปได้ใจความดังต่อไปนี้

          >> ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
          >> ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬา แก่นักเรียนที่ยากจน และสาธารณกุศล
          >> เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
          >> ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
          >> ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
          >> ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ หรือ บิลเลียนแต่อย่างใด ฯลฯ